Praktická starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Roztoky

Praktická starostlivosť o Prírodnú rezerváciu Roztoky

Počas posledných marcových dní realizovala naša Správa Národného parku Poloniny (NP) Poloniny regulačný zásah v prírodnej rezervácii (PR) Roztoky, k. ú. Hrabová Roztoka.

Časť rezervácie pracovníci Štátnej ochrany prírody, Správy NP Poloniny odbremenili od náletových drevín (jednoročné a viac ročné výmladky). Potreba týchto aktivít vyplýva z ochrany a zachovania chránených druhov rastlín v danej lokalite. Aby nezanikol predmet ochrany tejto rezervácie je potrebné pravidelné vykonávanie týchto regulačných zásahov. Súčasne pracovníci vykonali kontrolu stavu označenia rezervácie – tabúľ a obvodového značenia

PR Roztoky bola vyhlásená v r. 1988 na ochranu rastlinného spoločenstva so zriedkavým plavúnikom splošteným (Diphasiastrum complanatum) vo Vihorlatských vrchoch. Platí v nej 4. stupeň ochrany podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nachádza sa v okrese Snina, mimo vlastného územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, teda vo voľnej krajine v územnej pôsobnosti nášho organizačného útvaru.

Plavúnik sploštený (Diphasiastrum complanatum)  je acidofilný druh, na karbonátoch sa vyskytuje len veľmi vzácne. Na Slovensku rastie predovšetkým v podhorskom pásme, vzácne v pahorkatine, zo subalpínskeho pásma nie je známy. Najviac a predovšetkým je známy z obvodu Carpaticum. Na východnom Slovensku (najmä vo východnej časti) je veľmi vzácny druh. Sú známe údaje o jeho výskyte z oblasti Muráňa, zo Slovenského Rudohoria, Slovenského krasu, z Vysokých Tatier, Čergova, Spišskej Magury. V územnej pôsobnosti NP Poloniny sa vykytuje už len na jednej lokalite pri Osadnom. Vo Vihorlate bol zistený len na troch plošne malých lokalitách pri Hrabovej Roztoke, ktoré sú jedinými známymi náleziskami tohto druhu v celom pohorí. Lokalita je ukážkou zvláštnych a svojráznych pôdno-ekologických podmienok tohto veľmi vzácneho druhu.

Text: Admin

Fotografie: Vladimír Macejka (strážca S – NP Poloniny)

 

Pravidelné odstraňovanie sukcesných drevín v PR Roztoky je nevyhnutné, aby nezanikol predmet ochrany tejto rezervácie.

Pravidelné odstraňovanie sukcesných drevín v PR Roztoky je nevyhnutné, aby nezanikol predmet ochrany tejto rezervácie.

 

Plavúnik sploštený (Diphasiastrum complanatum) – predmet ochrany v PR Roztoky ako jediná lokalita vo Vihorlate.

 

Z machov tu tvorí zárasty ploník obyčajný (Polytrichum commune) v popredí.

Z machov tu tvorí zárasty ploník obyčajný (Polytrichum commune) v popredí.

 

 

Zdroj: The Illustrated Flora of British Columbia

Zdroj: The Illustrated Flora of British Columbia