Správa NP Poloniny pripravila zonáciu a program starostlivosti

Správa NP Poloniny pripravila zonáciu a program starostlivosti

Správa Národného parku Poloniny pripravila návrhy dvoch dokumentov

Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne pripravila návrhy dvoch dokumentov, ktoré obstaralo Ministerstvo životného prostredia SR:

a)  Projekt ochrany Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma (ďalej len „zámer“), ktorý je zverejnený na

https://nppoloniny.sopsr.sk/projekt-ochrany/ alebo    https://www.mediafire.com/file/55wchnd8f6iush2/Zonácia+NP+Poloniny.zip/file      (zip súbor, kde sú všetky súbory pohromade a formát máp A3 a B0)

a

b) návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny a jeho ochranné pásmo na roky 2023 – 2032 (ďalej len „návrh program starostlivosti“), ktorý je zverejnený na

https://nppoloniny.sopsr.sk/program-starostlivosti/       alebo https://www.mediafire.com/file/bk6ymfz3kxvqdd8/Program+starostlivosti+o+NP+Poloniny+na+roky+2023_2032.zip/file (zip súbor, kde sú všetky súbory pohromade a formát máp A3 a B0).

 

Možnosť pripomienkovania pre všetkých

Na základe pripomienok je možné návrhy dokumentov podľa potreby ešte upravovať, nie je to konečná verzia dokumentov. Ak sú akékoľvek nejasností obsahu dokumentov, neváhajte sa na nás obrátiť a my ich radi objasníme a vysvetlíme (osobne, telefonicky, mailom: poloniny@nppoloniny.sk).

Pretože je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov a ich pobyt nie je známy, je oznámenie doručené verejnou vyhláškou Okresného úradu Prešov v sídle kraja podľa postupu v zmysle platných zákonov. Verejná vyhláška – Zámer vyhlásenia zón NP Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh programu starostlivosti

Zároveň bol oznam o zámere doručený listom správcom dotknutých pozemkov a dotknutým obciam, ktoré ho majú možnosť pripomienkovať. Pripomienkovať obidva dokumenty môžu vlastníci, záujmové skupiny a verejnosť.

Pripomienky je možné podať písomne (tí, ktorým nebol doručený list) do 29.januára 2023 na adresu:

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie mieru 3

080 01 Prešov

Návrhy dokumentov a pripomienky k nim budú prerokované do 30 dní. Prerokovanie bude zvolané pozvánkou a zúčastnia sa ho všetky dotknuté subjekty a záujmové skupiny (súkromní vlastníci, zástupcovia obcí, verejnosti, atď.), ktoré zaslali pripomienky. Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) po vyhodnotení a zapracovaní akceptovaných pripomienok následne predloží návrh zonácie do legislatívneho procesu.

 

Dôvody zonácie:

Zonácia NP Poloniny je súčasťou dokončenia procesu tzv. reformy národných parkov. Od 1. apríla 2022 sa správa štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany s výmerou 8 331 ha v NP Poloniny presunula na Správu Národného parku Poloniny. Prechod správy ostatných pozemkov v území národného parku vo vlastníctve štátu v 3., 4. a 5. stupni ochrany je podmienený zonáciou. Bude to znamenať dokončenie začatého a neukončeného procesu reformy .

Zonácia umožní jednotne spravovať štátne pozemky v národnom parku na to logicky primeranou organizáciou, správou národného parku. Týmto krokom bude umožnené výrazné systémové zlepšenie starostlivosti o našu prírodu – naše spoločné národné prírodné bohatstvo a zároveň dedičstvo pre budúce generácie. Zároveň cieľom reformy je rozvoj národných parkov a vyššia úroveň kvality života obyvateľov v dotknutých regiónoch. Praktické skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že národné parky s jednotnou správou, spravované organizáciou ochrany prírody, sú jednoznačným prínosom pre celé územie vrátane miestneho obyvateľstva.

Zonácia rieši zároveň ochranu lesov, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO, a teda ochranu územia medzinárodného významu podľa §28b ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v aktuálnom znení.

 

Základné čísla zonácie:

Na základe zohľadnenia stavu biotopov, povahy prírodných hodnôt, cieľov ochrany a taktiež z dôvodu zabezpečenia celistvosti zón územia Správa NP Poloniny pripravila návrh zonácie, v rámci ktorého je:

 • zvýšená celková výmera národného parku a to z 29 805,05 ha na 30 548,94 ha (k navýšeniu došlo kvôli oprave chyby z minulosti, kedy nebola vo vyhlasovacom predpise NP do výpočtu výmery zahrnutá jedna väčšia parcela, i keď v mape a opise hranice NP uvedená bola, taktiež k výmere pribudlo územie Prírodnej rezervácie Rydošová, k. ú. Osadné – pôvodne v kompetencii CHKO Východné Karpaty).
 • znížená výmera ochranného pásma národného parku a to z 10 973,28 ha na 10 755,45 ha,

 Návrh zonácie vymedzuje:

 • ZÓNA A – 5. stupeň ochrany (najvyšší) na 14 095,63 ha (46,14 %),
 • ZÓNA B – 4. stupeň ochrany na 3 077,24 ha (10,07 %),
 • ZÓNA C – 3. stupeň ochrany na 13 375,06 ha (43,79 %)
 • a ochranné pásmo (OP) s 2. stupňom na 10 755,45 ha, v ktorom ležia obce, rovnako ako v súčasnosti, stav a režim fungovania sa nemení.

 

Princípy zonácie NP Poloniny – vyhradzujú sa aj lokality pre voľný pohyb a zber lesných plodov v 5. stupni ochrany a porasty pre palivové drevo pre miestnych obyvateľov, poloninské lúky (rovnako lúky a pasienky) sa budú obhospodarovať

1. Zvýšenie stupňa ochrany prírody je navrhované len na štátnych pozemkoch (jediná výnimka je uvedená v bode 2.).

 

2. Na súkromných pozemkoch je navrhované zachovanie súčasného stavu (STATUS QUO). Celková výmera pozemkov v neštátnom vlastníctve, kde dôjde k zvýšeniu stupňov je 47 ha, kde prebehli alebo začali a prebiehajú rokovania o zhode s vlastníkmi (ide o 3 subjekty), bude to s ich súhlasom a patrí im za to s nimi dohodnutá kompenzácia.

Sčasti sa zvýši stupeň ochrany pri NPR Havešová (kat. úz. Stakčínska Roztoka) a NPR Rožok (kat. úz. Ulič a Uličské Krivé), kde sa rieši ochrana nárazníkovej zóny lokality svetového dedičstva (vyplýva to z uznesenia vlády SR č 508/2019 zo 14.10.2019).

 

3. Zonácia rieši zároveň ochranu lesov, ktoré sú súčasťou jadrovej zóny lokality svetového dedičstva UNESCO, preto dochádza k pričleneniu územia PR Rydošová (v súčasnosti súčasť CHKO Východné Karpaty) k územiu národného parku. Týmto dôjde k zjednoteniu správy lokality UNESCO.

 

4. Zonácia vychádza v ústrety energetickej kríze, preto je v rámci nej vyčlenená zóna na zásobovanie obcí v regióne Národného parku Poloniny palivovým drevom.

Na zásobovanie palivovým drevom v rámci NP Poloniny budú slúžiť lesné pozemky v rámci zón B, C a v jeho ochrannom pásme s potencionálnou výmerou:

 • v zóne B – 2 946,22 ha, z toho 2 602,98 ha v štátnom vlastníctve,
 • v zóne C – 11 169,98 ha, z toho 509,05 ha v štátnom vlastníctve,
 • a tiež v ochrannom pásme NP – 5 529,09 ha, z toho 2 286,31 ha v štátnom vlastníctve.

Od začiatku lesohospodárskej činnosti Správy NP Poloniny za obdobie troch mesiacov bolo miestnym obyvateľom v obciach NP Poloniny dodaných takmer 950 m3 palivového dreva, vrátane deputátneho dreva, čo predstavuje viac ako 100 domácností. V tejto činnosti pokračujeme a budeme pokračovať aj po schválení zonácie na základe zoznamu záujemcov, ktorý evidujeme.

 

5. V území NP Poloniny boli  v rámci zonácie vymedzené lúky a pasienky, na ktorých bude prebiehať obhosporarovanie alebo manažment. Obhospodarovanie a manažment lúk a pasienkov s cieľom zabránenia zarasteniu lesom – odstraňovanie náletových drevín, kosenie, pasenie sú potrebné pre zachovanie vzácnych lúčnych biotopov a rastlinných druhov, ktoré sú významným obohatením biodiverzity národného parku a vzhľadu krajiny. Prevažná väčšina lúk a pasienkov bola vylíšená v navrhovanom 3. a 4. stupni ochrany, kde tento stupeň ochrany manažment umožňuje. Niektoré lúky boli zahrnuté aj do 5. stupňa ochrany v rámci zóny A, pretože ich praktické vylišovanie v teréne by bolo prácne a zbytočné, keďže ide o výmerovo malé pozemky (ostatné lesné plochy v lesných porastoch). Na týchto lúčkach bude podľa ich hodnoty a stavu zarastenia tiež umožnený manažment.

 

6. Vyhradzujú sa lokality pre voľný pohyb a zber lesných plodov v 5. stupni ochrany v okolí obcí. Rešpektujeme, že mnohí hubári patria medzi najväčších milovníkov prírody a miestni obyvatelia majú svoje obľúbené miesta, ktoré dlhodobo navštevujú.

 

7. Možnosť turistiky a pohybu turistov budú zachované. K zvýšeniu ochrany z 2.stupňa, v ktorom je voľný pohyb turistov, na 3. resp. 4. stupeň ochrany dôjde len na výmere 1,9506 ha (v rámci tých 47 ha spomínaných v komentári pri bode č. 2). Je to mimo frekventovaných turistických lokalít. Čiže aj z tohto hľadiska k výraznému obmedzeniu nedôjde.

 

Vyhradzujeme lokality pre voľný pohyb a zber lesných plodov v 5. stupni ochrany v okolí obcí. Lokality sú vymedzené na mape, ktorá tvorí Prílohu č. 6.7 Programu starostlivosti o NP Poloniny na roky 2023 – 2032.

 

Výpadky z daní z nehnuteľností obciam už zabezpečuje Envirofond

MŽP SR pripravilo pre obce v národných parkoch dotačnú schému z Environmentálneho fondu pre Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (NP), ktorá im má poskytnúť kompenzáciu, resp. finančnú podporu formou dotácie za lesy osobitného určenia. https://envirofond.sk/ochrana-a-starostlivost-o-zivotne-prostredie-na-uzemi-narodnych-parkov-oblast-np/

Za oprávnených žiadateľov sú považované všetky obce, ktoré prešli zmenou kategorizácie hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia, teda majú v k. ú. vyhlásené lesy osobitného určenia. V rámci NP Poloniny môže o podporu v súčasnosti žiadať 11 obcí:

Po schválení zonácie a vyhlásení ďalších lesov osobitného určenia bude táto možnosť automaticky rozšírená na všetky obce, ktorým v k. ú. pribudne táto kategória lesov a taktiež budú môcť žiadať.

V rámci tejto dotačnej schémy máme v území NP Poloniny prvých úspešných žiadateľov. Veríme, že sa táto schéma osvedčí, radi pomôžeme obciam s konzultáciami ohľadom žiadostí.

Prehľad úspešných a zároveň doteraz  jediných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu za rok 2022, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj: https://envirofond.sk/rozhodnute-ziadosti/ – NP. Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

 

Značka „národný park“ prinesie do regiónu financie a pomôže jeho rozvoju

Len vďaka existencii Národného parku Poloniny a v súčasnosti prebiehajúcej reforme národných parkov pod gesciou MŽP SR patria medzi míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR aj rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Poloniny. Bez národného parku by tieto investície z Plánu obnovy a odolnosti SR do územia neprišli.

Vďaka 13 schváleným projektom v celkovej sume 8 696 207 EUR financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR vznikne v regióne NP Poloniny už počas realizácie projektov 46 nových pracovných príležitosti a ďalších 23 vznikne po ukončení realizácie v rámci udržateľnosti projektov. Ide o prácu predovšetkým v sektore mäkkého turizmu. Vybuduje sa tiež múzeum remesiel, múzeum rusínskej kultúry, ekologicko-edukačné centrá v troch obciach, podporí sa kvalitatívne zlepšenie produktov astroturizmu, agroturizmu a prírodného turizmu.

https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/zoznam-schvalenych-ziadosti-ppm-narodny-park-poloniny.pdf

Plán obnovy a odolnosti SR v území NP Poloniny v kocke:

 • 13 schválených projektov bez spolufinancovania v hodnote 8,6 mil. Eur
 • 69 nových pracovných miest
 • Podporené aktivity v obciach NP Poloniny (z čoho sa veľmi tešíme):
 • Obec Nová Sedlica – schválená podpora aktivít v obci v sume 1 755 070 Eur
 • Obec Zboj – schválená podpora aktivítv obci v sume 876 890 Eur
 • Obec Topoľa – schválená podpora aktivít v obci v sume 923 225 Eur
 • Obec Stakčín – schválená podpora aktivít v obci v sume 1 828 267 Eur

Zuzana Bartušová