Výzva k predloženiu cenovej ponuky „ Starostlivosť o lesné ekosystémy v NP Poloniny“

Výzva k predloženiu cenovej ponuky „ Starostlivosť o lesné ekosystémy v NP Poloniny“

Správa NP Poloniny so sídlom v Stakčíne vyhlasuje Výzvu k predloženiu cenovej ponuky „ Starostlivosť o lesné ekosystémy v NP Poloniny“ . Predmet zákazky, požiadavky na plnenie kritérií a všetky potrebné podklady sú uvedené na tomto odkaze:

http://nppoloniny.sopsr.sk/vyzva-k-predlozeniu-cenovej-ponuky-starostlivost-o-lesne-ekosystemy-v-np-poloniny/.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.08.2022.

V rámci schválenej reformy dňa 1. apríla 2022 vznikla samostatná Správa Národného parku Poloniny v Stakčíne, ktorá sa stala správcom štátneho majetku. S prechodom práv vznikli Správe NP Poloniny aj povinnosti. V oblasti lesného hospodárstva bol zrealizovaný celý rad právnych úkonov na vklad do katastra a zápis S-NP Poloniny ako obhospodarovateľa lesných pozemkov, ktorý je stále v procese vedúcom k vydaniu rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. V spolupráci so starostami obcí a LPM Ulič, š. p. plánujeme pokryť potrebu palivového dreva pre miestnych obyvateľov z porastov v správe Správy NP Poloniny, ktoré sme na tento účel vyčlenili na základe plánovanej zonácie. Cieľom tejto výzvy nie je intenzívna hospodárska ťažba pre veľkých odberateľov, ale manažment v zmysle prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Jedná sa o porasty do 50 rokov, čiastočne už zmenené lesným hospodárením, s čiastočne zmenenou drevinovou skladbou, narušenou vekovou štruktúrou a priestorovou výstavbou, porasty vzniknuté sukcesiou na opustených, v minulosti poľnohospodársky obrábaných plochách, ktoré vyžadujú aktívny manažment. Ide o odbornú činnosť zameranú na zlepšenie stavu lesných biotopov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky ochrany prírody (mimohniezdne obdobie, protierózne opatrenia, atď.).